Tuesday, January 1, 2013

Saamney mere jo tum muu karke nahin bethey

Saamney mere jo tum muu karke nahin bethey,
Kya kisi ke saamney hai yeh qasam khayi hui ?